پروژه ها

تجدید دیدار با وزیر محترم نفت

تجدید دیدار با وزیر محترم نفت

بازدید اعضای شورای تامین شهرستان رامهرمز از سایت نفتی ابوالفارس

بازدید اعضای شورای تامین شهرستان رامهرمز از سایت نفتی ابوالفارس

تصویب پروژه بین المللی پترو پالایش ابوالفارس در شورای برنامه ریزی

تصویب پروژه بین المللی پترو پالایش ابوالفارس در شورای برنامه ریزی

آیین کلنگ زنی پروژه احداث پتروپالایش ابوالفارس

آیین کلنگ زنی پروژه احداث پتروپالایش ابوالفارس

بازدید جناب آقای دکتر سزاوار مدیر عامل محترم گروه مهد سرمایه خاور میانه

بازدید جناب آقای دکتر سزاوار مدیر عامل محترم گروه مهد سرمایه خاور میانه

دیدار با وزیر نفت

دیدار با وزیر نفت

بازدید شستا

بازدید شستا