بازدید شستا

بازدید طرح بین المللی پتروپالایش ابوالفارس:

بازدید پروژه توسط مدیر عامل محترم شستا انجام گرفت و گزارش پیشرفت این پروژه ملی به سمع و نظر ایشان رسید.

موقعیت جغرافیایی بازدید:

سایت و کارگاه پتروپالایش ابوالفارس 

استان خوزستان – رامهرمز -منطقه ابوالفارس – بخش ستلون -شرکت پترو پالایش ابوالفارس

اهداف بازدید:

بررسی میدانی پیشرفت پروژه 

شستا:

شستا یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی در کشور و خصوصا در عرصه انرژی ،از مهم ترین مجموعه های دارای مجتمع های مختلف در حوزه انرژی در گوشه کنار کشور ما است. حضور ارشدترین مقام این سازمان معظم در استانی که مملو از پروژه های حوزه انرژی است، در پروژه ما، نکته مهمی را نشان میدهد.
حضور ایشان یعنی ما آنقدر دارای اهمیت هستیم که چنین شخصیت تراز اول اقتصادی برای بازدید از فعالیت های ما وقت میگذارد.
خودمان را دست کم نگیریم و بدانیم در چه راهی داریم قدم میزنیم و‌چه آینده ای در انتظار ما است.
پس پشتکار و‌تلاش و جدیت مان را بیشتر کنیم.