بازدید جناب آقای دکتر سزاوار مدیر عامل محترم گروه مهد سرمایه خاور میانه

اهدف بازدید:

بازدید میدانی و رصد پیشرفت پروژه و دریافت فیزیکی و شفاهی گزارش پَیشرفت پروژه بین المللی پترو پالایشگاه ابوالفارس

تاریخ بازدید:

تاریخ 5 آبان 1400

بازدید کنندگان:

دکتر سزاوار مدیر عامل گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه 

دکتر حبیبی خراسانی مدیر عامل افق نفت و گاز خاورمیانه 

سردار متینیان نماینده مردم محترم شهر رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی 

شرح بازدید:

بازدید میدانی و رصد پیشرفت پروژه و دریافت فیزیکی و شفاهی گزارش پیشرفت پروژه بین المللی پترو پالایشگاه ابوالفارس توسط دکتر سزاوار مدیر عامل گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه دکتر حبیبی خراسانی مدیر عامل افق نفت و گاز خاورمیانه سردار متینیان نماینده مردم محترم شهر رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در محل سایت نفتی شرکت بین المللی پتروپالایش ابوالفارس  انجام گردید و این بازئید در تاریخ 5 آبان 1400 صورت گرفت