گالری ویدیو

عنوان ویدیو

ماجرای جابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین پتروپالایشگاه ایران چگونه چهره منطقه محروم ابوالفارس را تغییر داد؟!/روند مهاجرت در ابوالفارس معکوس شد!گزارش نفت ما از منطقه ابوالفارس

ویدیو

تفاهمنامه همکاری بین هلدینگ تاپیکو و شرکت افق نفت و گاز خاورمیانه

کلیپ رحلت امام رضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش اختصاصی خبرنگار خوزتاب رامهرمز از آخرین مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه پتروپالایشگاه ابوالفارس