فرم فراخوان طرح های پژوهشی

دانش آموختگان و نخبگان کشور برای همکاری در این پروژه ملی و ارائه طرح پیشنهادی خود از طریق فرم زیر رزومه یا معرفی طرح پیشنهادی خود را ارسال نمائید :