جدول مشاغل

دفتر مرکزی تهران

مهندسی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

مالی

موردی یافت نشد.

بازرگانی

موردی یافت نشد.

واحد هماهنگی و دفتر مدیریت

موردی یافت نشد.

واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی

موردی یافت نشد.

منابع انسانی و اداری

موردی یافت نشد.

سایت رامهرمز

مهندسی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی

با سابقه مرتبط در صنایع در نفت و گاز و پتروشیمی