ماموریت ؛ وظایف بازرگانی

بیانیه ماموریت(ماموریت بازرگانی)

-تامین پایدار و اقتصاد کالا با تمرکز بر ساخت داخل

شرح وظایف و ماموریت 

-تامین و تدارک کالاها، قطعات یدکی، تجهیزات و مواد شیمیایی با رویکرد توسعه ساخت داخل

-مدیریت موجودی انبارها و کنترل میزان مصارف پتروپالایشگاه

-مدیریت روابط شرکاء تجاری وتامین کنندگان داخلی و خارجی

-تامیین وتهیه کالاهای مورد نیاز تعمیرات اساسی پتروپالایشگاه 

-مدیریت روابط با ذینفعان داخلی و خارجی زنجیره تامین کالا

-مدیریت چیدمان، انبارش و نگهداری استاندارد اقلام و تجهیزات پالایشگاهی

هدف استراتژیک

-مدیریت بهینه زنجیره تامین کالای پتروپالایشگاه