محصولات اصلی

مرحله اول
-LPG
-نافه
KEROSENE شیرین به عنوان بسیار ناخوشایند
-گازیل شیرین
-گازین
-BITUMEN

مرحله دوم
-BANZEN
-TOLUEN
-XYLEN
-پروپیلن
PROPYLEMN -POLY